Орална хирургија со имплантологија

Современо решение на беззабоста кај пациентите, а ние располагаме со стручност и опременост за соодветно да ја изведеме имплантолошката постапка, а Вие да си заминете задоволни од постигнатиот резултат.

Болести на забите и ендодонтот

Кариесот е најчесто заболување не само во усната празнина, туку и воопшто најчесто од сите општи заболувања. Токму високиот процент на застапеност на ова заболување резултира и со појава на зголемен процент на компликации.

Болести на устата и пародонтот

Пародонтопатијата како заболување, веднаш по кариесот претставува едно од најчестите заболувања во популацијата на светско ниво. Токму фактот дека се развива бавно и тивко, е одговорен за ненавременото реагирање на пациентите..

Ортодонција

Применувајќи различни методи од фиксната и мобилната ортодонтска техника ние тежнееме кон корекција на нарушените орофацијални функции и дентоалвеоларни и вилични неправилности како и подобрување на естетскиот изглед на пациентот.

Протетика

Со правилна дијагноза и изработка на протетски изработки изработени од современи материјали и со современи техники, ќе направат да се подобри функцијата на орофацијалниот систем и насмевката повторно да се врати на Вашето лице.

Останати услуги...

РТГ дијагностика и панорамско снимање на заби. Детска стоматологија, иако приказната за црвчињата што ги расипуваат забите е само мит, често ни помага при санирање на забчињата кај најмалите.